Onze doelstelling
De Stichting Stelvio for Life heeft als doel jaarlijks geld in te zamelen voor onderzoek naar een persoonlijke, op de individuele patiënt en diens specifieke tumorkenmerken toegespitste behandeling van kanker, gebaseerd op DNA-analyse van het tumorweefsel.
Opgericht in 2011
De Stichting Stelvio for Life is opgericht in 2011. Tijdens de eerste editie in 2012, met 78 deelnemers, werd ruim € 100.000 euro bij elkaar gebracht. De afgelopen jaren is het evenement in alle opzichten gegroeid en is – over alle edities tezamen – inmiddels meer dan € 3.500.000 ingezameld. Hiermee is Stichting Stelvio for Life een ‘vaste’ waarde geworden, zowel als evenement als voor het onderzoek dat de Stichting ondersteunt en de patiënten die daar baat bij hebben.
Stichting CPCT
Aan dit onderzoek en de concrete toepassing van de uitkomsten ervan, wordt in belangrijke mate invulling gegeven door de Stichting Center for Personalized Cancer Treatment (Stichting CPCT, zie ook www.cpct.nl). De Stichting CPCT is een uniek samenwerkingsverband van alle Nederlandse Academische Medische Centra en een groeiend aantal regionale ziekenhuizen in Nederland. Het CPCT streeft ernaar dat elke patiënt in de toekomst een persoonlijk op maat gemaakt behandelplan krijgt, waardoor deze meer kans heeft op genezing en minder wordt blootgesteld aan onnodige bijwerkingen van een standaardbehandeling. Om dit te bereiken is onderzoek nodig. Het CPCT werkt daarom samen met veel ziekenhuizen in Nederland aan onderzoeken met als doel dat uiteindelijk iedere patiënt met kanker een behandeling op maat krijgt. Met de informatie waarom kanker is ontstaan en groeit, kunnen we het beste medicijn inzetten om de kanker te bestrijden.
Elke hoogtemeter is 1 euro waard
Om invulling te geven aan de doelstelling, organiseert Stichting Stelvio for Life jaarlijks een fiets- en (hard)loop-event op de Stelvio pas in Noord-Italië, waarbij deelnemers 1.533 hoogtemeters moeten overbruggen (start op 1.225 meter hoogte in Bormio en finish op 2.758 meter hoogte) en gevraagd worden om voor elke hoogtemeter 1 euro sponsorgeld in te zamelen. De Stelvio pas is een van de hoogste geasfalteerde bergpassen in Europa en, vanwege de lengte (21,1 km), stijgingspercentage en hoogte, een van de meest uitdagende bergpassen in Europa om fietsend of (hard)lopend te bedwingen. Het ultieme doel van Stichting Stelvio for Life is om jaarlijks € 1 miljoen bijeen te brengen. Maar ook om deze bijdrage zoveel mogelijk te bestendigen, opdat de door ons ondersteunde onderzoeken daarop hun plannen kunnen baseren. Niet voor een enkel jaar, maar structureel.
De Stelvio principes
Het beleid van de stichting Stelvio for Life is in de kern gebaseerd op drie eenvoudige principes. Daarnaast zijn er uiteraard spelregels voor de dag van het evenement, zodat iedereen verantwoord de Stelvio op en af komt.
Elke euro gaat naar het goede doel
Ons beleid is er op gericht om er voor te zorgen dat elke euro sponsorgeld die door deelnemers van Stelvio for Life bijeen is gebracht, wordt gedoneerd aan het goede doel. Dit doel wordt al sinds de oprichting jaarlijks waargemaakt.
Personalized evenement
De doelstelling van de Stichting CPCT staat nadrukkelijk in het teken van een persoonlijke, individuele behandeling van kanker voor iedere patiënt. Omdat ‘persoonlijk’ hier zo kenmerkend in is, is ‘persoonlijk’ ook een woord dat Stelvio for Life als evenement bewust kenmerkt en een tweede pijler is onder ons beleid.
Een verantwoorde en veilige tocht
Tot slot is ons doel uiteraard om een verantwoorde en veilige tocht te organiseren voor onze deelnemers. In het bijzonder kunnen zaken, zoals plotselinge weersveranderingen, ertoe leiden dat we de route op de dag van het evenement moeten aanpassen.
ANBI status sinds de oprichting
Om invulling te geven aan de doelstelling, organiseert Stichting Stelvio for Life jaarlijkse een fiets- en (hard)loop-event op de Stelvio pas in Noord-Italië, waarbij deelnemers 1.533 hoogtemeters moeten overbruggen (start op 1.225 meter hoogte in Bormio en finish op 2.758 meter hoogte) en gevraagd worden om voor elke hoogtemeter 1 euro sponsorgeld in te zamelen. De Stelvio pas is een van de hoogste geasfalteerde bergpassen in Europa en, vanwege de lengte (21,1 km), stijgingspercentage en hoogte, een van de meest uitdagende bergpassen in Europa om fietsend of (hard)lopend te bedwingen. Het ultieme doel van Stichting Stelvio for Life is om jaarlijks € 1 miljoen bijeen te brengen. Maar ook om deze bijdrage zoveel mogelijk te bestendigen, opdat de door ons ondersteunde onderzoeken daarop hun plannen kunnen baseren. Niet voor een enkel jaar, maar structureel.
Bestuur & raad van toezicht
De statuten van de stichting zijn in 2021 zodanig aangepast, dat wordt voldaan aan de laatste eisen van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), waarmee er naast het Bestuur een Raad van Toezicht is ingesteld.
Het Bestuur
Het bestuur is belast met het beleid en de strategie van de stichting en de daaruit voortvloeiende operationele en bestuurlijke, dagelijkse gang van zaken van de Stichting. Het bestuur van Stichting Stelvio for Life bestaat uit de volgende personen:

J.H. den Hartog – Financiën & algemene zaken en Voorzitter
B. Cornelissen – Operationele zaken
M. Hendrikse – Communicatie & fondsenwerving
A. Kamminga – Marketing & sponsoring
Raad van toezicht
De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het bestuur en houdt zich daarnaast bezig met toezicht op de besteding en bestemming van de door de Stichting Stelvio for Life in het kader van de doelstelling bijeengebrachte gelden, opdat deze effectief en verantwoord worden ingezet en daarover transparant verantwoording wordt afgelegd.
Verslaggeving
Jaarlijks wordt door de Stichting Stelvio for Life een jaarverslag en jaarrekening opgesteld en gepubliceerd, teneinde in alle transparantie naar alle stakeholders en geïnteresseerden verantwoording af te leggen en zichtbaar te maken dat de feitelijke en financiële gang van zaken bij de stichting volledig in lijn is met de doelstelling en het in dat verband vastgestelde beleid, in het bijzonder rondom de belofte dat 100% van de door deelnemers bijeengebrachte gelden ten goede komen aan het goede doel.
Contactgegevens
Stichting Stelvio for Life
Traaij 213
3971 GJ DRIEBERGEN-RIJSENBURG
www.stelviofoflife.nl
E: info@stelvioforlife.nl
KvK: 54873118
IBAN: NL18 INGB 0000 0015 39