Stelvio for life

Over Stelvio for Life

De Stichting Stelvio for Life is op 9 maart 2012 opgericht en is een door de Belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), bekend onder fiscaal nummer: 8514 73 489. Op deze pagina bieden wij u zo transparant mogelijk informatie over het evenement, de doelstelling, beleid & principes, bestuur, beloningsbeleid, verslaglegging en contactgegevens. Met betrekking tot de aftrekbaarheid van giften zijn uiteraard de algemeen geldende fiscale regels van toepassing, zoals die voor elke gift aan elke ANBI gelden. Voor actuele geldende fiscale wet- en regelgeving verwijzen wij naar www.belastingdienst.nl.

Het evenement
Stelvio for Life vindt jaarlijks plaats op een zaterdag in de laatste week van augustus of eerste week van september. Lees verder

Doelstelling van de stichting
Doelstelling van de Stichting Stelvio for Life is om geld in te zamelen voor het onderzoek van het CPCT. Het CPCT doet fundamenteel onderzoek naar een persoonlijke, op de patiënt en zijn/haar specifieke kanker toegespitste behandeling, gebaseerd op DNA-analyse. Lees verder

Inmiddels gerealiseerde doelen en doelstelling
In de afgelopen jaren is door de deelnemers van Stelvio for Life inmiddels meer dan € 1.800.000,- bijeen gebracht! Met dit bedrag zijn een aantal concrete doelen gerealiseerd. Voor de komende jaren ligt onze focus op het beschikbaar krijgen van geneesmiddelen die niet geregistreerd zijn voor bepaalde soorten kanker, maar wel heilzaam kunnen zijn door middel van ons onderzoek. Lees verder

Beleid & principes
Het beleid van de stichting Stelvio for Life hangt direct samen met een tweetal principes die kosten wat het kost hoog worden gehouden, te weten
1. Elke euro sponsorgeld gaat naar het goede doel
2. Persoonlijk. Lees verder

Bestuur
De Stichting Stelvio for Life heeft overeenkomstig haar statuten een bestuur van ten minste drie en maximaal vijf personen. Deze personen dienen onderling onafhankelijk van elkaar te zijn. De bestuursleden bepalen onderling hun rol- en taakverdeling en worden benoemd voor een periode van maximaal 5 jaar en zijn nadien herbenoembaar. Voorts is in de statuten van de stichting bepaald dat de penningmeester binnen het bestuur op bindende voordracht van de Stichting Barcode for Life kan worden benoemd.

Het bestuur bestaat uit Ab van Urk, Pieter Vermaas, Bas Cornellissen en Hans den Hartog

Rooster van aftreden:
01.10.2021          J.H. (Hans) den Hartog
01.10.2022          B. (Bas) Cornelissen
01.10.2023          A. (Ab) van Urk
01.10.2024          P. (Pieter) Vermaas

Beloningsbeleid
Beleid van de Stichting Stelvio for Life is dat er geen bezoldiging van directieleden en/of toezichthouders wordt toegekend of uitgekeerd. Niet direct en niet indirect. Dit beleid past in het totale beleid van de Stichting Stelvio for Life.

Verslaglegging & jaarrekeningen
Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar het geheel van deze website. De website ademt wat Stelvio for Life is en inhoudt en vertelt daarmee zijn eigen verhaal. Verder is in het jaarverslag, naast de financiële verantwoording, ook een verslag van het evenement te vinden. Lees verder

Contactgegevens
Stichting Stelvio for Life
Traaij 213
3971 GJ DRIEBERGEN-RIJSENBURG
www.stelvioforlife.nl
info@stelvioforlife.nl

Gelieerde instelling
CPCT