Stelvio for life

Reglement

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben.

Artikel 1: Algemeen

 1. Stelvio for Life is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is, hoofdzakelijk door middel van het beklimmen van de Passo dello Stelvio met de fiets of (hard)lopend, zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de Stichting Barcode for Life die zich inzet voor de strijd tegen kanker.
 2. Van elke deelnemer wordt verwacht dat zij minimaal zorgen voor een sponsoropbrengst van € 1.533,-
 3. Deelnemers spannen zich in om méér sponsorgeld in te zamelen dan het minimum bedrag.
 4. Indien deelnemers zijn gebundeld in een team, dan geldt een minimum sponsoropbrengst van het aantal deelnemers in het team vermenigvuldigd met € 1.533,-. Deelnemers in een team die minder dan de minimum sponsorbijdrage bijeen hebben gebracht, mogen in dit geval gecompenseerd worden door deelnemers in hetzelfde team die meer dan het minimale sponsorbedrag bijeen hebben gebracht. Dit kan zolang het totaal van het bijeengebrachte sponsorgeld minimaal het aantal deelnemers in het team vermenigvuldigd met € 1.533,- evenaart.
 5. De organisatie houdt zich het recht voor om deelnemers en/of teams, die de minimale sponsoropbrengst niet halen en niet kunnen aantonen hier een maximale inspanning voor gedaan te hebben, uit te sluiten van deelname. Inschrijfgelden en eventueel gerealiseerde sponsoropbrengsten worden niet geretourneerd.

Artikel 2: Inschrijving

 1. Deelnemers beklimmen de Passo dello Stelvio per fiets, (hard)lopend of op een andere manier.
  1. Hardlopers jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.
  2. Fietsers en wandelaars jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouders/verzorgers.
  3. Fietsers en wandelaars jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder een “1-op-1″ begeleiding van een volwassene.
  4. Zowel de fietser jonger dan 16 jaar als de begeleider moeten zijn ingeschreven als deelnemer en voldoen aan alle in dit deelnemersreglement gestelde voorwaarden.
  5. Deelnemers jonger dan 16 jaar mogen niet per fiets afdalen.
 2. Inschrijving is pas definitief nadat (a) het inschrijfgeld van € 50,- per persoon is voldaan en (b) dit reglement is geaccepteerd en (c) de gezondheidsverklaring is geaccepteerd.
 3. Het inschrijfgeld is € 50,- per persoon. De organisatie gebruikt dit inschrijfgeld voor verzorgingsposten tijdens de klim, (gemotoriseerde) hulpdiensten, een maaltijd bovenop de Stelvio en een aandenken aan de tocht. Indien het totaal van de ontvangen inschrijfgelden hoger is dan de kosten van het evenement, dan wordt het restant gedoneerd aan aan de stichting Barcode for Life.
 4. Alle overige kosten, waaronder reiskosten, verblijfskosten, etc. zijn voor rekening van de deelnemer.
 5. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de stichting Stelvio for Life en/of de stichting Barcode for Life, zonder daar een vergoeding voor te claimen.
 6. Indien, ongeacht de reden, deelnemers niet meedoen of zich voor het evenement uitschrijven, dan wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook reeds gedane donaties worden niet gerestitueerd.

Artikel 3: Inschrijven teams

 1. Naast het inschrijven van individuele deelnemers kunnen ook teams worden worden ingeschreven.
 2. Een team heeft altijd een teamcaptain die aanspreekpunt is voor het gehele team.
 3. Zolang het maximum aantal deelnemers aan de Stelvio for Life niet is bereikt, is er geen maximum aantal deelnemers per team.
 4. De inschrijving van deelnemers die tijdens de inschrijving hebben gekozen voor een team is pas definitief als 1) het inschrijfgeld is ontvangen en 2) de teamcaptain de inschrijving heeft geaccepteerd.

Artikel 4: Route

 1. De tocht vindt in principe plaats op de zgn. “Bikersday” van de Passo dello Stelvio. De route staat open voor alle fietsers en (hard) lopers, maar is dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
 2. Deelnemers dienen op hun eigen weghelft te blijven (rechterzijde van de weg).
 3. Het parcours loopt door enkele tunnels; reflecterende kleding is wenselijk.
 4. De deelnemers dienen zich desondanks te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. De geldende Italiaanse verkeersregels zijn hierbij van toepassing.
 5. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 6. Op de route mag alleen met speciaal daarvoor bestemde biologische afbreekbare verf (of krijt) op de weg worden geverfd. Er mag niet op de bergwand muren of vangrail worden geverfd.
 7. Het gebruik van volgauto’s is verboden. Verzorging van de deelnemers dient te geschieden op door de organisatie ingerichte verzorgingsposten en mag het overige verkeer niet hinderen.
 8. Hardlopers zijn verplicht het starnummer op de borst, ten alle tijden, zichtbaar te dragen.
 9. Fietsers zijn verplicht het startnummer op het stuur, ten alle tijden, zichtbaar te dragen.

Artikel 5: Veiligheid

 1. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van andere weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.
 2. Voor fietsers is het dragen van een valhelm verplicht tijdens zowel de beklimming als de afdaling.
 3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).

Artikel 6: Aanwijzingen en overtredingen daarvan

 1. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 2. Alle Italiaanse verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 3. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de organisatie

 1. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer en supporters.
 2. De zgn. “Bikersday” is een initiatief van de lokale gemeentes rondom de Passo dello Stelvio. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer “Bikersday” wordt afgelast of verplaatst. De tocht kan in dit geval wel doorgaan, alleen dan zal het parcours niet afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer.
 3. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.
 4. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Artikel 8: Persoonsgegevens

 1. Door akkoord te gaan met het reglement, ga je ermee akkoord dat Stelvio for Life jouw persoonsgegevens verwerkt en mogelijk aan derden verstrekt in het kader van deelname aan Stelvio for Life en met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.